Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wpis w: Uncategorized | 0

Przebudowa i rozbudowa budynków Pasieki Zarodowej w Maciejowie w celu zachowania dziedzictwa ks. Jana Dzierżona SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Nazwa zamawiającego: Dolina Stobrawy sp. z o.o. 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362932217 1.4.) Adres zamawiającego: 1.4.1.) Ulica: Maciejów 1.4.2.) … Continued

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

wpis w: Uncategorized | 0

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00131964/01 z dnia 22-04-2022   Roboty budowlanePrzebudowa i rozbudowa budynków Pasieki Zarodowej w Maciejowie w celu zachowania dziedzictwa ks. Jana Dzierżona SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: … Continued

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa budynku pracowni pasiecznej”.

wpis w: Projekt 3 | 0

Ogłoszenie nr 611645-N-2020 z dnia 2020-11-17 r. „Dolina Stobrawy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: „Budowa budynku pracowni pasiecznej”OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub … Continued

Trwa rewitalizacja Parku Dzierżona w Kluczborku

wpis w: Projekt 2 | 0

Rewitalizacja Parku Dzierżona jest częścią projektu pt. „Entomopolis – edukacja o owadach i ich ekosystemach w Pasiece Zarodowej w Maciejowie istotnym elementem ochrony różnorodności biologicznej”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

W ramach tego zadania została przeprowadzona modernizacja parku im. ks. dr. Jana Dzierżona w Kluczborku. W projektowanej przestrzeni publicznej utworzono strefę reprezentacyjną zlokalizowaną w miejscu, gdzie znajduje się pomnik Jana Dzierżona.

Trzeci projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

wpis w: Projekt 3 | 0

Projekt „Woda dla owadów – edukacja o owadach i ich ekosystemach istotnym elementem ochrony bioróżnorodności – Entomopolis etap 2” dofinansowany w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Wartość projektu: 2 407 507,08 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 675 900,67 PLN

Kolejna umowa o dofinansowanie podpisana

wpis w: Projekt 3 | 0

W dniu 03.10.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Kluczborku Zarząd Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o. o. podpisał z Zarządem Województwa Opolskiego reprezentowanym przez Marszałka Andrzej Buła i Wicemarszałka Stanisława Rakoczego umowę o dofinansowanie projektu „Woda dla owadów – edukacja o owadach i ich ekosystemach istotnym elementem ochrony bioróżnorodności – Entomopolis w Maciejowie etap 2”.

Będziemy realizować kolejny projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

wpis w: Projekt 2 | 0

Projekt „Entomopolis – edukacja o owadach i ich ekosystemach w Pasiece Zarodowej
w Maciejowie istotnym elementem ochrony różnorodności biologicznej.” dofinansowany w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 2 581 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 983 250,40 PLN

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

wpis w: Projekt 1 | 0

„Remont Pasieki Zarodowej w Maciejowie w celu zachowania dziedzictwa ks. dr. Jana Dzierżona” dofinansowany w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 728 203,40 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 212 603,52 PLN