Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa budynku pracowni pasiecznej”.

wpis w: Projekt 3 | 0

Ogłoszenie nr 611645-N-2020 z dnia 2020-11-17 r. „Dolina Stobrawy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: „Budowa budynku pracowni pasiecznej”OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub … Continued

Trzeci projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

wpis w: Projekt 3 | 0

Projekt „Woda dla owadów – edukacja o owadach i ich ekosystemach istotnym elementem ochrony bioróżnorodności – Entomopolis etap 2” dofinansowany w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Wartość projektu: 2 407 507,08 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 675 900,67 PLN

Kolejna umowa o dofinansowanie podpisana

wpis w: Projekt 3 | 0

W dniu 03.10.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Kluczborku Zarząd Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o. o. podpisał z Zarządem Województwa Opolskiego reprezentowanym przez Marszałka Andrzej Buła i Wicemarszałka Stanisława Rakoczego umowę o dofinansowanie projektu „Woda dla owadów – edukacja o owadach i ich ekosystemach istotnym elementem ochrony bioróżnorodności – Entomopolis w Maciejowie etap 2”.

Zawiadomienie o wyborze partnera

wpis w: Projekt 3 | 0

Dolina Stobrawy sp. z o.o. na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, informuje o wynikach otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera.

wpis w: Projekt 3 | 0

OGŁOSZENIE o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Ochrona róŜnorodności biologicznej