Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wpis w: Uncategorized | 0

Przebudowa i rozbudowa budynków Pasieki Zarodowej w Maciejowie w celu zachowania dziedzictwa ks. Jana Dzierżona

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Dolina Stobrawy sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362932217

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Maciejów

1.4.2.) Miejscowość: Kujakowice Górne

1.4.3.) Kod pocztowy: 46-211

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 – Opolski

1.4.7.) Numer telefonu: 774131977

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pasieka@maciejow.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.maciejow.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00131964/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:

Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1. Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

– co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

– oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

– oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienia dotyczące budowy, przebudowy lub remontu obiektów kubaturowych wartości nie mniejszej niż 1.100.000,00 zł brutto w ramach jednego zamówienia

Po zmianie:

Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1. Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

– co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

– oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

– oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych.”

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienia dotyczące budowy, przebudowy lub remontu obiektów kubaturowych wartości nie mniejszej niż 1.100.000,00 zł brutto w ramach jednego zamówienia

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:

1. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zgodnie z zał. nr 5 do SWZ,

zawierającego:

– co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

– oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

– oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych.

2. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zgodnie z zał. nr 6 do SWZ zawierającego co najmniej jedno zamówienia dotyczące budowy, przebudowy lub remontu obiektów kubaturowych wartości nie mniejszej niż 1.100.000,00 zł brutto w ramach jednego zamówienia.

3. Dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Po zmianie:

1. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zgodnie z zał. nr 5 do SWZ, zawierającego:

dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

– co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

– oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

– oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych.”

2. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zgodnie z zał. nr 6 do SWZ zawierającego co najmniej jedno zamówienia dotyczące budowy, przebudowy lub remontu obiektów kubaturowych wartości nie mniejszej niż 1.100.000,00 zł brutto w ramach jednego zamówienia.

3. Dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII – PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-05-09 11:00

Po zmianie:

2022-05-11 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-05-09 12:00

Po zmianie:

2022-05-11 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-06-07

Po zmianie:

2022-06-09