Projekty w Pasiece Zarodowej w Maciejowie

wpis w: Projekt 1, Projekt 2 | 0

W 2017 r. Dolina Stobrawy Sp. z o. o. podpisała umowy na realizację dwóch projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt „Entomopolis – edukacja o owadach i ich ekosystemach w Pasiece Zarodowej
w Maciejowie istotnym elementem ochrony różnorodności biologicznej.” dofinansowany w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 2 581 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 983 250,40 PLN

 „Entomopolis – edukacja o owadach i ich ekosystemach istotnym elementem ochrony różnorodności biologicznej” to kompleksowe przedsięwzięcie infrastrukturalno-edukacyjne, którego celem nadrzędnym jest uświadomienie mieszkańcom województwa opolskiego potrzeby ochrony owadów w szczególności owadów chronionych, zapylaczy, pożytecznych, jako istotnego elementu otaczającego nas ekosystemu.

Celem projektu jest propagowanie wiedzy o różnorodności biologicznej owadów. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez realizację działań edukacyjnych skierowanych do różnych grup docelowych (dzieci, młodzież, dorośli).

 

Projekt „Remont Pasieki Zarodowej w Maciejowie w celu zachowania dziedzictwa ks. dr. Jana Dzierżona” dofinansowany w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 728 203,40 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 212 603,52 PLN

Projekt „Remont Pasieki Zarodowej w Maciejowie w celu zachowania dziedzictwa ks. dr. Jana Dzierżona” to kompleksowe przedsięwzięcie infrastrukturalno-edukacyjne, którego celem nadrzędnym jest udostępnienie i zachowanie, w jak najlepszym stanie technicznym, dla przyszłych pokoleń historycznej części pasieki gdzie ostatnie 22 lata swojego życia spędził światowej sławy pszczelarz ks. dr Jan Dzierżon. Celem ogólnym projektu jest zachowanie i przekazywanie dziedzictwa kulturowego związanego z ks. dr. Janem Dzierżonem.