Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera.

wpis w: Projekt 3 | 0

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.