Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa budynku pracowni pasiecznej”.

wpis w: Projekt 3 | 0

Ogłoszenie nr 611645-N-2020 z dnia 2020-11-17 r.

„Dolina Stobrawy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością„Budowa budynku pracowni pasiecznej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn: „Woda dla owadów – edukacja o owadach i ich ekosystemach istotnym elementem ochrony bioróżnorodności – Entomopolis w Maciejowie etap 2” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. Nr umowy RPOP.05.01.00-16-0020/17-00
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: „Dolina Stobrawy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, krajowy numer identyfikacyjny 36293221700000, ul. Maciejów  8 46-211  Maciejów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4131977, e-mail tomasz.paluch@maciejow.eu, faks 77 4131977.
Adres strony internetowej (URL): www.maciejow.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.maciejow.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.maciejow.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Dolina Stobrawy Sp. z o.o. Maciejów 8, 46-200 Kluczbork

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa budynku pracowni pasiecznej”
Numer referencyjny: 1/RPOWO/2020/TP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot inwestycji obejmuje budowę budynku pracowni pasiecznej. Pracownia pasieczna składa się z pracowni gospodarki pasiecznej, wychowu matek i produkcji mleczka pszczelego, odwirowania i zagospodarowania miodu, magazynów na sprzęt oraz materiały i produkty pszczele. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót oraz sposób ich wykonywania ujęte zostały w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót oraz w załączniku nr 9 do SIWZ (zabezpieczenie drzew i krzewów na placu budowy), które są integralną częścią (załącznikami) do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45330000-9
45331000-6
45310000-3
45312310-3
45312200-9
45231300-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-08-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2021-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: – Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że: Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) robót na kwotę (za każdą robotę) nie mniejszą niż 1 200 000 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów określających czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty z zastrzeżeniami że: wykazane roboty powinny obejmować swym zakresem wykonanie robót analogicznych lub podobnych do zakresu niniejszego zamówienia i dotyczące robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy i rozbudowy budynków. (Wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ do SIWZ). – dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnymi w szczególności za kierowanie robotami budowlanymi: a) – Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować: co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Art. 14.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.) Art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067 ze zm.) Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1186 ze zm.), samodzielne funkcje technicznych w budownictwie, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych – ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020, poz.220). (Wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 2. Dodatkowe warunki dla Wykonawcy: a) Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do zabezpieczenia, ogrodzenia całego terenu budowy do wysokości co najmniej 1,75 metra przy pomocy siatki ochronnej przeciwpyłowej wykonanej z polietylenu o wysokiej gęstości (PE HD), o gramaturze nie mniejszej niż 150 g/m2. Wymóg ten jest bezwzględny i wynika z faktu bezpośredniego sąsiedztwa terenu budowy z pasieką hodowlaną składającej się z 65 uli. b) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom nowej odzieży ochronnej, wcześniej nie użytkowanej w innych pasiekach, przeciwko pożądleniom przez pszczoły. c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pożądlenia przez pszczoły i za skutki tych pożądleń (w tym zgon). d) W związku z zagrożeniem przeniesienia chorób pszczół na teren pasieki Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo poinformować Zamawiającego o fakcie kontaktu pracowników Wykonawcy, podwykonawców, dostawców itd. z pasiekami obcymi. e) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wejścia na teren budowy poprzez zastosowanie mat dezynfekcyjnych z podchlorynem sodu (mata o wymiarach nie mniejszych niż 120x200x4 cm). f) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór przyrodniczy podczas całego czasu trwania inwestycji. g) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia drzew i krzewów na placu budowy zgodnie z Wytycznymi w tym zakresie stanowiącymi integralną część SIWZ do niniejszego postępowania.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, zawierający w szczególności, co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami w specjalności: budowlanej wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, ich roli oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami (Wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). 2) wykazu doświadczenia (robót budowlanych) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie robót ogólnobudowlanych w tym elektrycznych i sanitarnych o wartości min. 1 200 000,00 zł brutto dla jednego Zamawiającego, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, a w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (Wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca dołącza do oferty – aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ (Wzór stanowi Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1b. oraz Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania). Informacje zawarte w oświadczeniach stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (spółka cywilna, konsorcjum), oświadczenia o których mowa w pkt. 1 niniejszego Rozdziału składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – (Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do SIWZ). 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia ich z udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu – (Załącznik nr 2 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca dołącza do oferty – aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ (Wzór stanowi Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1b. oraz Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania). Informacje zawarte w oświadczeniach stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (spółka cywilna, konsorcjum), oświadczenia o których mowa w pkt. 1 niniejszego Rozdziału składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – (Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3). 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia ich z udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu – (Załącznik nr 2). 5. UWAGA! Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia – oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1, a które wymaga Zamawiający, tj.: a) w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: 1) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, zawierający w szczególności, co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami w specjalności: budowlanej wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, ich roli oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami (Wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). 2) wykazu doświadczenia (robót budowlanych) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie robót ogólnobudowlanych w tym elektrycznych i sanitarnych o wartości min. 1 200 000,00 zł brutto dla jednego Zamawiającego, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, a w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (Wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ). 6. Obowiązki Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów. Wykonawca może przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu w „stosownych sytuacjach” oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na: zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Warunki wystąpienia stosownych sytuacji: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów – musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponować niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia b) W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w oryginale np. w formie pisemnego oświadczenia innego podmiotu (Wzór stanowi załącznik nr 7) jak również w postaci innych dokumentów (np. przedwstępna lub generalna umowa o współpracy). Zobowiązanie innego podmiotu powinno wskazywać w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy oświadczenie woli innego podmiotu do udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. c) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22. UWAGA! W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, tylko wtedy jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. UWAGA! Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp – Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o: przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn.zm.) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że ewentualne powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu do udzielenia zamówienia (wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – (Wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ) 8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa a art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, jeśli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia Oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne stałoby się unieważnienie postępowania.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
1. Dowód wniesienia wadium. 2. Forma i zasady składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.2016.1126 z dn. 27.07.2016 r.) – oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu muszą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 3. W przypadku gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej lub konsorcjum, do oferty należy załączyć ważne pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników/konsorcjantów do złożenia w ich imieniu oferty w niniejszym postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty wadium. Wadium wnosi się skutecznie przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiat tysięcy złotych, zero groszy) 2. Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w jednej lub kilku następujących formach:  Pieniądzu – wpłacając przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, na poniższy numer: Idea Bank Nr: 40 1950 0001 2006 0056 1448 0002  Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  Gwarancjach bankowych;  Gwarancjach ubezpieczeniowych;  Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016 r.,poz.359). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub w formie poręczenia, muszą one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem a z ich treści musi bezwarunkowo i bezpośrednio wynikać, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach o którym mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie to musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: a) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaleca się w treści poręczenia, jako Wykonawcę (podmiot, za który poręczyciel dokonuje poręczenia) wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w sposób analogiczny jak opisany przykładowo powyżej, b) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, c) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany, d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa przed upływem ustalonego przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ ostatecznego terminu (dnia i godziny) składania ofert. W celu łatwiejszej weryfikacji zaleca się dołączenia do oferty kserokopii dokumentu poświadczającego wniesienie wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Pracownia Pasieczna”. We wskazanym wyżej przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest zalecane, ale niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 6. W pozostałych przypadkach tj. wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji – wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu, wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy złożyć łącznie z ofertą. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. UWAGA! Oferta niezabezpieczona wybraną przez Wykonawcę – akceptowalną przez Zamawiającego formą wadium lub w sposób nieskuteczny – zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
najdłuzszy okres gwarancj 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o której mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiany mogą dotyczyć następujących sytuacji: 1) Zmiana terminu realizacji umowy Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub ich części, robót dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, c) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. f) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, g) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania, h) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie, i) jeżeli zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub technicznej, opóźnienie w udostępnieniu obiektu lub innego elementu udostępnianego przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, b) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. c) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, d) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, e) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, f) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, g) koniecznością wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są ujęte w dokumentacji projektowej, a okazały się zbędne i nie wpływają na pogorszenie wykonania przedmiotu umowy, 3) Zmiany osób i podmiotów: a) konieczność zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w prawie budowlanym (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy), b) konieczność zmiany podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy, albo konieczność powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane w trakcie jego realizacji (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy wraz z oświadczeniem podwykonawcy, który zostaje zmieniony lub zrezygnowano z jego usług o uregulowaniu wobec niego zobowiązań wynikających z realizowanej umowy). 4) Zmiany terminów i warunków płatności wynagrodzenia: a) zmiana sposobu fakturowania b) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy, c) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę, d) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów o podatkach, w tym VAT e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub ich części, robót dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej prowadzących do zmiany wynagrodzenia, f) rezygnacja z części robót z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót (w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych). g) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmian ilości jednostek przedmiarowych zgodnie z kosztorysem powykonawczym h) jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził Zamawiający, Wykonawca może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził Wykonawca, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody Zamawiającego. 5) Pozostałe zmiany: a) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne, b) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie. Wszelkie zmiany Umowy są uprawnieniem, a nie zobowiązaniem i mogą być dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej, w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności zgodnie z ustawą Pzp oraz ustawą Kodeks cywilny.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, przygotowana zgodnie z wymogami SIWZ wraz załącznikami, z wymogami ustawy Pzp oraz odpowiednich do niej Rozporządzeń, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej SIWZ. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna cena. Ofertę stanowią wypełnione: Formularz ofertowy „Oferta” oraz Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie Przedmiaru robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ, a w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w „stosownych sytuacjach” oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w niniejszej SIWZ). Zamawiający dopuszcza złożenie kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej zawierającej opis robót, obmiar robót, ceny jednostkowe i ceny ogółem. 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze bądź w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 4. Podpisy Wykonawcy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający na identyfikację osoby składającej podpis. Zaleca się, aby podpis składany na dokumentach opatrzony został imienną pieczątką osoby podpisującej. 5. Wraz z ofertą powinny być złożone: – Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ; – Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. -Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 6. W przypadku załączenia do oferty wymaganych dokumentów dotyczących Wykonawcy w formie kopii, każda strona takiego dokumentu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 8. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny, staranny i trwały. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie itp. powinno być parafowane przez Wykonawcę lub osobę upoważniona do podpisania oferty wraz z datą naniesienia poprawki, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione. 9. Zaleca się, aby strony Oferty, a także oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy były trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 11 niniejszego Rozdziału. 10. Zaleca się, aby w treści oferty była umieszczona informacja o ilości/ numerach stron, na których zawarto ofertę. 11. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w Ofercie. 12. Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu, umieszczając ją w zamkniętym, uniemożliwiającym jej odczytanie do chwili otwarcia opakowaniu, które należy opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy oraz zaadresować na Zamawiającego i opisać jn.: „BUDOWA BUDYNKU PRACOWNI PASIECZNEJ” nie otwierać przed: 03.12.2020 r., godz. 10:15 13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach bądź o wycofaniu oferty powinny być dostarczone Zamawiającemu pisemnie przez osobę upoważnioną. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub o jej zmianie musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia oraz podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej.

 

ogloszenie

przedmiar_branza_budowlana

przedmiar_branza_elektryczna

przedmiar_branza_inst. _sanitarne_wewnętrzne

przedmiar_branza_inst. _sanitarne_zewnętrzne

SIWZ Pasieka

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 – Wzór Umowy Pasieka

Załączniki Pasieka nr 1,2,3,4,5,6,7,8 do SIWZ

Dokumentacja