Trzeci projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

wpis w: Projekt 3 | 0

Projekt „Woda dla owadów – edukacja o owadach i ich ekosystemach istotnym elementem ochrony bioróżnorodności – Entomopolis etap 2” dofinansowany w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Wartość projektu: 2 407 507,08 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 675 900,67 PLN

Projekt „Woda dla owadów – edukacja o owadach i ich ekosystemach istotnym elementem ochrony bioróżnorodności – Entomopolis etap 2” jest projektem partnerskim w którego realizację zaangażowane zostaną 3 podmioty: Dolina Stobrawy Sp. z o. o., Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork, Stowarzyszenie Wsi Bogacica „Bogatalanta”.

 

Przedmiotowy projekt zakłada między innymi budowę budynku Pracowni Pasiecznej na terenie pasieki zarodowej w Maciejowie, niezbędnego do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej, zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb prowadzenia zajęć edukacyjnych i warsztatów, prowadzenie edukacji przyrodniczej dla dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych z terenu woj. opolskiego bezpośrednio w ich placówkach, prowadzenie edukacji w Pracowni Pasiecznej dla pozostałych grup docelowych projektu.

 

Zadania realizowane przez partnerów w dużej mierze obejmą działania w zakresie mikroretencji, prowadzone łącznie na 4 stawach, w tym na stawie położnym na obszarze Natura 2000 PLH160013, których celem będzie odtworzenie naturalnego krajobrazu. Ponadto utworzone, wyremontowane zostaną ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze, jedna z nich zlokalizowana jest przy wyłuszczarni nasion w Lasowicach Małych, druga powstanie przy stawie na obszarze Natura 2000 PLH160013. W miejscach realizacji projektu przez partnerów ustawione zostaną tablice edukacyjne zawierające treści dydaktyczne związane z bioróżnorodnością, mikroretencją, Naturą 2000.

 

Celem ogólnym proj. „Woda dla owadów – edukacja o owadach i ich ekosystemach istotnym elementem ochrony bioróżnorodności – Entomopolis etap 2” jest propagowanie wiedzy o różnorodności biologicznej owadów oraz znaczeniu wody w ich środowisku, a także o sposobach retencjonowania wody w celu zachowania ekosystemów wodnych jako ważnych elementów bioróżnorodności.