Zawiadomienie o wyborze partnera

wpis w: Projekt 3 | 0

Dolina Stobrawy sp. z o.o. na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, informuje o wynikach otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera.

wpis w: Projekt 3 | 0

OGŁOSZENIE o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Ochrona róŜnorodności biologicznej